Asclepias incarnata (Swamp Milkweed)

Asclepias incarnata (Swamp Milkweed)